Ustawowe ubezpieczenie zdrowotne

Ustawowe ubezpieczenie zdrowotne (GKV) i zasada solidarności

Składki na ustawowe ubezpieczenie zdrowotne zależą od dochodów. Podstawą jest łączny dochód brutto, od którego odciągana jest ujednolicona stawka składki w wysokości 14,6% (stan na 2018). Ta rozkładana jest w takiej samej części na ubezpieczonego i pracodawcę, po 7,3 %. Dodatkowo każda kasa chorych pobiera dodatkową składkę w różnej wysokości, którą płaci tylko pracownik. Jeśli kwota służąca jako podstawa do obliczania składki (2018: 4425,00 euro) zostanie przekroczona, dochody nie wpływają na jej wyliczenie. Ustawowym ubezpieczeniem zdrowotnym mogą być objęte dzieci i współmałżonek w ramach bezpłatnego ubezpieczenia rodzinnego.
Niektóre grupy osób mają obowiązek posiadania ubezpieczenia w ustawowej kasie chorych. Są to w szczególności:

  • pracownicy etatowi (o dochodzie brutto poniżej limitu obowiązkowego ubezpieczenia)
  • emeryci i renciści (jeśli spełniony jest okres wcześniejszego ubezpieczenia)
  • osoby pobierające zasiłek dla bezrobotnych I